การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่4

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2541 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
8.3 ร่าง ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…) เรื่อง รับสมัครทุนพัฒนาอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2542
(ให้นำระเบียบวาระที่ 4.1.6 ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2541 มาพิจารณา)
8.4 ร่างประมาณการรายได้-รายจ่ายประจำปี 2541 ของโรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ให้นำระเบียบวาระที่ 4.2.1 ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2541 มาพิจารณา)
8.5 รายงานผลการดำเนินงานในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว
(ให้นำระเบียบวาระที่ 4.2.2 ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2541 มาพิจารณา)
8.6 เสนอเพื่อพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์ ให้เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิแทนนายอำนาจ พรหมสูตร
(ให้นำระเบียบวาระที่ 5.1 ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2541 มาพิจารณา)
8.7 เสนอขอความเห็นชอบในการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษจากนักศึกษา สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ
(ให้นำระเบียบวาระที่ 5.2 ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2541 มาพิจารณา)
8.8 เสนอขออนุมัติเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพยท์คลินิก สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2541)
(ให้นำระเบียบวาระที่ 5.3 ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2541 มาพิจารณา)
8.9 แนวทางการปรับปรุงการดำเนินงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ให้นำระเบียบวาระที่ 5.4 ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2541 มาพิจารณา)
8.10 กรอบ/ทิศทางการปรับแผนพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 8
(ให้นำระเบียบวาระที่ 5.5 ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2541 มาพิจารณา)
8.11 ร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ…
(ให้นำระเบียบวาระที่ 5.6 ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2541 มาพิจารณา)
8.12 เสนอแต่งตั้งกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม
(ให้นำระเบียบวาระที่ 5.7 ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2541 มาพิจารณา)
8.13 เรียนเชิญร่วมเสวนาพิเศษ เรื่อง “พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับใหม่”
(ให้นำระเบียบวาระที่ 5.8 ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2541 มาพิจารณา)

4 เรื่องเสนอใหม่
8.14 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
8.14.1 ร่างประกาศวิทยาลัยหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง การรับสมัครเพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในวิทยาลัยหนองคาย ประเภทรับตรง (เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2541
8.14.2 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่…/2541) เรื่อง กำหนดคณะและสาขาวิชาตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษสำหรับนักศึกษาสังกัดวิทยาลัยหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
8.14.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
8.15 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 สรุปประเมินผลโครงการอบรมอาจารย์ใหม่ รุ่นที่ 2/2540

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-02-12

Files

d2541-5.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed December 3, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/631.

Output Formats