Browse Items (2 total)

  • Tags: ศูนย์ผลิตสื่อการศึกษา

d2541-25.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 24/2541
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม…

d2542-2.pdf
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
4.26 เรื่องที่ประธานแจ้ง
4.26.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2542
4.27 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
4.27.1 กำหนดการประชุมคณบดี …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2