การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่1

Description

1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
4.26 เรื่องที่ประธานแจ้ง
4.26.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2542
4.27 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
4.27.1 กำหนดการประชุมคณบดี และสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี พ.ศ.2542
4.27.2 ข่าวสรรหาอธิการบดี

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 26/2541 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.28 ร่างโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตสื่อการศึกษา (ขอให้นำเอกสารระเบียบวาระที่ 4.1.4 ในคราวประชุมคณบดี ครั้งที่ 24/2541 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 มาพิจารณา)

4 เรื่องเสนอใหม่
4.29 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.29.1 ข้อหารือความร่วมมือกับ University of Technoloqy Sydney.
4.29.2 เสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้ง ดร. อรุณลักษณ์ วิทยวิจิน ให้เป็นรองผู้อำนวยการวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
4.29.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การใช้ห้องประชุม ห้องแสดงนิทรรศการ สำนักวิทยบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2542
4.29.4 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งบริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ…
4.29.5 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 เพิ่มเติม

4.30 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.30.1 ผลการประชุมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยสมัยสามัญ ครั้งที่ 6/2541 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2541

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-01-13

Files

d2542-2.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed April 23, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/540.

Output Formats