การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่18

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 17/2530
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การสำรวจความต้องการทุนศึกษาต่อ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 สโมสรอาจารย์และข้าราชการการจัดงานเลี้ยงขอบคุณและอำลาปลัด ทบวงมหาวิทยาลัยในโอกาสเกษียณอายุราชการ
3.2 การปฏิบัติของชาวต่างประเทศที่จะมาวิจัยในประเทศไทย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ งวดที่2

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 มาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ


Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-09-09

Files

d2530_18.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed August 9, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/541.

Output Formats