การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่10

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณะบดีครั้งที่ 9/2526 เมื่อวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการติดตั้ง การย้ายและการใช้
โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2526 และพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
(ฉบับที่ )เรื่อง หลักเกณฑ์การขอติดตั้งโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยเชิญอธิการบดีร่วมประชุม
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอบุคลากรจากคณะช่วยงานทะเบียนกลางนักศึกษา
4.2 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการใช้และรักษาไฟฟ้าใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2526 และพิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย
การใช้น้ำประปาและบริการเกี่ยวกับการประปา-สุขาภิบาล พ.ศ. 2526
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 หลักสูตรวิชาเคมีซึ่งเปิดบริการสำหรับคณะต่างๆ
5.2 โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อเคหะสงเคราะห์
5.3 หลักเกณฑ์การจัดสรรที่พักกลุ่ม ข.(ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ)
5.4 การประชุมทางวิชาการของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
5.5 สโมสรนักศึกษาจัดงานรับน้องใหม่รุ่นที่ 20
5.6 นโยบายรับนักศึกษาเพิ่ม
5.7 การเรียนวิชาทหารของนักศึกษา
5.8 ทบวงมหาวิทยาลัยขอให้มหาวิทยาลัยพิจารณารับนักศึกษาเพิ่มขึ้น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-05-20

Files

d2526-10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed November 29, 2021, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/542.

Output Formats