การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่20

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่20

Description

ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2539 เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.69 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารระดับกองในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2539
4.70 การจ่ายเงินเบี้ยประชุมคณะกรรมการต่างๆ

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.71 ขอกำหนดตำแหน่งรองคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
4.72 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2539) เรื่อง กำหนดคณะและสาขาวิชา ตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
4.73 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริการตรวจสุขภาพกรณีพิเศษ พ.ศ.2539
4.74 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2539) เรื่องรายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมของการบริการตรวจสุขภาพกรณีพิเศษ
4.75 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2539) เรื่อง รายละเอียดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินรายได้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการตรวจสุขภาพกรณีพิเศษ
4.76 การอนุมัติหลักสูตรโครงการปริญญาเอก
4.77 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2539)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2539-10-16

Files

d2539-21.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่20,” KKU Archives, accessed December 5, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/543.

Output Formats