การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่19

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 18/2530
เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 สโมสรอาจารย์และข้าราชการการจัดงานเลี้ยงขอบคุณและอำลาปลัด ทบวงมหาวิทยาลัยในโอกาสเกษียณอายุราชการ
2.2 มาตรการในการแก้ไขปัญหาหนี้ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ
2.3 ขอใช้เงินกองทุนพัฒนาและส่งเสริมคณาจารย์ทางด้านวิชาการ งวดที่2

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่
3.3 โครงการวิจัย เรื่องอนาคตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น: กลยุทธเพื่อ
การพัฒนา

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 พิธีวางพวงมาลาวันมหิดล
5.2 ทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปะสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาการพัฒนาชุมชน
5.3 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิทยาลัย
อุบลราชธานี
5.4 กฐินมหาวิทยาลัย ประจำปี 2530
5.5 การเรียนการสอนในวิชาเรียนร่วม
5.6 การเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
5.7 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 15
5.8 การรับ – ส่งไปรณีภัณฑ์
5.9 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-09-23

Files

d 2530_19.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed September 27, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/544.

Output Formats