การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่21

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่21

Description

ระเบียบวาระ
1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 20/2539 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.78 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชไร่ (หลักสูตรปรับปรุงใหม่ พ.ศ.2539)
4.79 ร่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2539)
4.80 การแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในลักษณะโครงการพิเศษ

5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2539-11-13

Files

d2539-22.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่21,” KKU Archives, accessed January 28, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/545.

Output Formats