การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่20

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่20

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 19/2530
เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 กฐินมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2530
2.2 การเรียนการสอนในวิชาเรียนร่วม
2.3 การเบิกค่าเบี้ยประชุมกรรมการประจำคณะ

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยโครงการส่งเสริมการแต่ง
แปล และเรียบเรียงหนังสือ พ.ศ. 2530
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริการสุขภาพแก่นักศึกษา
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่2)
4.3 ชื่อสวนโครงการสวนสาธารณะ
4.4 ขอตั้งชื่อสระว่ายน้ำมาตรฐาน
4.5 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุมัติเปิดรายวิชา
4.6 ค่าตอบแทนคณะกรรมการรวมคะแนนและจัดลำดับ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การขอพระราชทานถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเคมี
5.2 การชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภค
5.3 การจัดทำแผนครุภัณฑ์และแผนสิ่งก่อสร้าง
5.4 เชิญเข้าร่วมประชุมคณบดี
5.5 เรื่องรับทราบ
Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-10-07

Files

d2530_20.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่20,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/546.

Output Formats