การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งพิเศษที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งพิเศษที่2

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ประธานจะแจ้ง (ไม่มี)
1.2 เรื่องที่เลขานุการจะแจ้ง (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 การแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-01-26

Files

d2542-2พิเศษ.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งพิเศษที่2,” KKU Archives, accessed April 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/547.

Output Formats