การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่11

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 10/2526 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
2.2 สโมสรนักศึกษาจัดงานรับน้องใหม่รุ่นที่ 20
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 คณะกรรมาธิการศึกษาของรัฐสภาขอให้มหาวิทยาลัยชี้แจงเกี่ยวกับการรับนักศึกษา
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้าวยเงินสมนาคุณกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์และกรรมการสอบรวบยอด ขั้นปริญญาโท พ.ศ. 2526
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลา
5.2 ค่าธรรมเนียมการอบรมและการสัมมนา
5.3 การก่อสร้างที่ทำการชมรมหรือกลุ่ม

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-06-08

Files

d2526-11.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/548.

Output Formats