การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่21

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่21

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 20/2530
เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 โปรแกรมการศึกษาและทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
2.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการติดตั้ง การย้ายและ
การใช้โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2530

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 โครงการระบบทะเบียนกลางมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยคอมพิวเตอร์

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการจัดตั้งภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
4.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขากีฏวิทยา
4.3 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสัมภาษณ์ในการสอบคัดเลือกนักเรียนฯ
โดยวิธีรับตรง
4.4 ขอความร่วมมือช่วยสนับสนุนการจัดประกวดธิดาไหมขอนแก่น
4.5 ขอความเห็นเพื่อจัดเข้าวาระการประชุมของที่อธิการบดี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การปรับจำนวนการรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ประจำปีการศึกษา 2531
5.2 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
5.3 แผนคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี 2531-2533
5.4 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
5.5 ขอเสนอแต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-10-28

Files

d 2530_21.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่21,” KKU Archives, accessed August 15, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/549.

Output Formats