การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่22

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่22

Description

ระเบียบวาระ

1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 21/2539 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
*2.1 การกำหนดจำนวนตำแหน่งรองคณบดี/รองผู้อำนวยการศูนย์สถาบัน สำนัก
2.2 นโยบาย แผนงาน และโครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
*4.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ 2540 เพิ่มเติม
4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือดและอนุมัติเงินอุดหนุนนักศึกษาไปแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2538

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2539-11-20

Files

d2539-23.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่22,” KKU Archives, accessed October 5, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/550.

Output Formats