การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่22

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่22

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 21/2530
เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การประสานงานบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ขออนุมัติเปิดวิชา
3.2 สรุปผลงานคณะทำงานพัฒนาบุคลากรและโครงการพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริหารงานโรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2530
4.2 วิธีรวมคะแนนสำหรับผลการสอบคัดเลือกโดยวิธีรับตรง
4.3 ผลการประกวดตั้งชื่อสวนสาธารณะ
4.4 ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญา

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 โครงการสัมมนา เรื่องระบบทะเบียนกลางนักศึกษาและระเบียบว่าด้วยการศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2531
5.2 การส่งคำของบประมาณปี 2532
5.3 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเขียนข้อสอบแบบเลือกตอบ”

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-11-11

Files

d 2530_22.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่22,” KKU Archives, accessed August 11, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/551.

Output Formats