การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่2

Description

1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
4.31 เรื่องที่ประธานแจ้ง
4.31.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งพิเศษที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2542
4.32 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง (ไม่มี)

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2542

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4.33 ข้อหารือความร่วมมือกับ University of Technoloqy Sydney.

4 เรื่องเสนอใหม่
4.34 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.34.1 เสนอเพื่อพิจารณาหาสถานีที่ตั้งที่ทำการไปรษณีย์แห่งใหม่ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.34.2 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 เพิ่มเติม
4.35 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.35.1 ประกาศกองกิจการนักศึกษา (ฉบับที่ 12/2541) เรื่อง การเพิ่มเวลาให้การบริการนักศึกษาช่วงเวลาพักกลางวัน
4.35.2 สรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการเรียนการสอนผ่านสื่อทางไกล
4.35.3 สรุปความเป็นมาโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์ สรุปข้อมูลการก่อสร้างทางเดินเท้า และสรุปคำชี้แจงจากบริษัทควบคุมการก่อสร้าง เรื่อง ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์ฯร้าว
5 เรื่องอื่นๆ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2542-01-27

Files

d2542-3.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2542 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed May 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/552.

Output Formats