การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่23

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่23

Description

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดีครั้งที่ 22/2530
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2530

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การประสานงานบัณฑิตศึกษา

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3.2 เรื่องที่จะนำเสนอสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาเครื่องจักรกลเกษตร
4.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการเงินในการดำเนินการสอบ
คัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีรับตรง
พ.ศ.2530
4.3 ขออนุมัติเปิดวิชาใหม่

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการติดตั้งการย้าย และการใช้
โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2530
5.2 การจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
5.3 ผลการเลือกสรรเสนอชื่อแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ
5.4 สถานที่จัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และขยายพื้นที่โรงเรียน
สาธิตมอดินแดง
5.5 การจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำปี 2531
5.6 การออกข่าวการประชุมคณบดี
5.7 เรื่องเสนอเพื่อทราบ

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2530-12-02

Files

d2530_23.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2530 ครั้งที่23,” KKU Archives, accessed August 15, 2022, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/553.

Output Formats