Browse Items (1 total)

  • Tags: ดร. อรุณลักษณ์ วิทยวิจิน

d2542-2.pdf
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
4.26 เรื่องที่ประธานแจ้ง
4.26.1 เรื่องและมติที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2542 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2542
4.27 เรื่องที่เลขานุการแจ้ง
4.27.1 กำหนดการประชุมคณบดี …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2