การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่24

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่24

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 24/2541
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2541
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แนะนำผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
1.2 กฐินมหาวิทยาลัยประจำปี พ.ศ. 2541
1.3 สรุปเรื่องและมติที่นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2541 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2541
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 สำนักวิทยบริการขอปรับอัตราค่าธรรมเนียมการใช้ห้องสมุด
3.2 การเรียกเก็บค่าบำรุงมหาวิทยาลัยของหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในลักษณะโครงการพิเศษ
3.3 ร่างประกาสมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ /2541) เรื่อง การจ่ายเงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรม
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอขอหารือการมอบรางวัลพระธาตุพนมทองคำ
4.1.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย กองทุนพัฒนาและส่งเสริมด้านวิชาการของคณะ พ.ศ. 2541
4.1.3 เสนอขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี 2542 เพิ่มเติม
4.1.4 ร่างโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตสื่อการศึกษา
4.1.5 เสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
4.1.6 เสนอความเห็นชอบในร่างคำสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ .../... เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในลักษณะโครงการพิเศษและร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่.../...) เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรมหาวิทยาลัยขอนแก่นในลักษณะโครงการพิเศษ
4.1.7 การติดตามผลความคืบหน้าจากมติสภามหาวิทยาลัย
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 รายงานสภาพการใช้ไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ภาคสมทบ คณะวิทยาศาสตร์
4.2.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2541
4.2.4 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2541 ของสถานบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยขอนแก่นประจำ พ.ศ. 2541
5.2 การจัดสร้างพระธาตุพนมทองคำจำลองเพื่อทูลเกล้าฯถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระชนมพรรษาครบรอบ 72 พรรษา
5.3 ข้อเสนอการจัดหาผู้เช่าเวลาสถานีวิทยุ เอฟ.เอ็ม 103 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.4 การเดินทางมาภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเอกอัครราชทูตอเมริกาประจำปีประเทศไทยและเจ้าหน้าที่หอการค้าอเมริกา
5.5 การประชุม Joint Workshop on Health and Environment Issues
5.6 เรื่องแจ้งเพื่อทราบและเรื่องข้อเสนอแนะในที่ประชุมทั่วๆไป

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-11-04

Files

d2541-25.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่24,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/775.

Output Formats