การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่14

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2527 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเสนอชื่อแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เรื่องเกี่ยวกับวิเทศสัมพันธ์
3.2 การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การรับอาจารย์ปรีคลินิคเรียนแพทย์เพื่อปริญญาแพทยศาสตร์บัณฑิต

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-06-20

Files

d2527-14.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed July 16, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/774.

Output Formats