Browse Items (6 total)

  • Tags: กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

dean6_47.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2547 เมื่อวันพุธที่ 3 มีนาคม 2547
3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างระเบียบฯ…

d2527-14.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2527 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การเสนอชื่อแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1…

d2527-12.pdf
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2527 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การอภิปรายของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1…

dean10_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2549
เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม…

dean9_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2549
เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม…

d2539-17.pdf
ระเบียบวาระ

1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2539 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2