การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่16

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่16

Description

ระเบียบวาระ

1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2539 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2539

2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 ร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ…

4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การเสนอแต่งตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
4.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินอุดหนุนข้าราชการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปประชุมวิชาการนานาชาติและฝึกอบรมในต่างประเทศ
4.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการบริการสุขภาพแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2539

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2539-08-27

Files

d2539-17.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2539 ครั้งที่16,” KKU Archives, accessed May 30, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/500.

Output Formats