การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่12

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2527 เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การอภิปรายของผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 เปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ที่ราชพัสดุ
4.2 การเสนอชื่อแต่งตั้งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัย
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 รายวิชาที่ยังไม่ส่งระดับคะแนน ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2526
5.2 ค่าเอกสารการขึ้นทะเบียน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-05-09

Files

d2527-12.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/759.

Output Formats