การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่18

Subject

ระเบียบวาระการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2546
วันพุธที่ 3 กันยายน 2546

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 8/2546 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 เรียนเชิญการเข้าร่วมการสัมมนา การพัฒนา Key Performance Indicators มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 17/2546 เมื่อพุธวันที่ 13 สิงหาคม 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน -ไม่มี-
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ขอหารือการส่งผู้แทนสภาข้าราชการและลูกจ้างเข้าร่วมการประชุมคณบดี
4.1.2 ขออนุมัติการรับบุคคลเข้าศึกษาในโครงการร่วมมือผลิตบัณฑิตสาธารณสุขศาสตร์โดยวิธีพิเศษ
4.1.3 เสนอความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงกระบวนการได้มาซึ่งคณบดี
4.1.4 โครงการปรับปรุงสำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
4.2.2 การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งรองคณะบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์
4.2.3 การมอบอำนาจให้อธิการบดีปฏิบัติราชการแทน
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 ขอความอนุเคราะห์หักเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัย โครงการการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการสิ่งปฏิกูล เทศบาลนครอุดรธานี จ.อุดรธานี และโครงการศึกษาการกำหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพจากการจัดการขยะมูลฝอย เทศบาลนครนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
5.2 ความคืบหน้างบประมาณแผ่นดิน ปีงบประมาณ 2547
5.3 โครงการวิ่งขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ประจำปี 2547
5.4 สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี คราวประชุมเมื่อวันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2546
5.5 สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง
5.6 บิดาของ นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.ขอนก่น ถึงแก่กรรม
5.7 การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-09-03

Files

dean18_46.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed April 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/758.

Output Formats