การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่18

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่18

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 17/2550 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด ของนายไพศาล แสงสุวรรณ กับพวกรวม 310 คม (สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด) คดีหมายเลขดำที่ อ.176/2549
3.2 รายงานหลักกฎหมาย ว่าด้วย ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ต้นทุนต่อผลผลิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
4.2 (ร่าง) นโยบายในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552 และ (ร่าง) ปฏิทินการจัดทำแผนงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2552
4.3 การดำเนินโครงการสถานที่ราชการเป็นเขตปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย
4.4 แนวทางการจัดทำแผนระยะยาวของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
5.2 พระราชบัญญัติการบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
5.3 คำชี้แจงเรื่องการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบ Admissions
5.4 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนโครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์ เพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปี 2550
5.5 มาตรการแก้ไขปัญหานักเรียน/นักศึกษาเดินทางไปกับโครงการ Work and travel
5.6 ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการนักศึกษาอาสาสมัครประชาธิปไตย (นศ.ปต.)
5.7 การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการเปิด-ปิด หลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนของสถาบันอุดมศึกษา
5.8 สรุปผลการดำเนินงานและรายของผู้สอบบัญชีโครงการพิเศษ
5.9 คู่มือการบริหารการเปลี่ยนแปลงเพื่อเสริมสร้างความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ
5.10 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนตุลาคม 2550
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด
6.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการทำข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศ
6.3 จำนวนรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในหลักสูตรโครงการพิเศษ และการรับโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2551
6.4 การปรับปรุงเส้นทาง (ถนน) และพื้นที่เพื่อการรับเสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์
6.5 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารมหาวิทยาลัยใหม่
6.6 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-11-09

Files

dean18_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่18,” KKU Archives, accessed May 28, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/757.

Output Formats