การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่20

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่20

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2541 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน

4 เรื่องเสนอใหม่
12.22 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
12.22.1 เสนอขอความเห็นชอบในการปรับปรุงหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2541)
12.22.2 สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงเสนอขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมของสถาบัน
12.23 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีประจำปีงบประมาณเงินรายได้ปี 2541

5 เรื่องอื่นๆ
12.24 ที่ประชุมคณบดีแสดงความขอบคุณอธิการบดี (รศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐ)
- เสร็จพิธีเรียนเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-09-23

Files

d2541-21.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่20,” KKU Archives, accessed June 21, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/760.

Output Formats