การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่19

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่19

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 19/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย คราวประชุมครั้งที่ 9/2550 เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2550 และมติที่ยังไม่ได้รับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2550 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2549
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) โครงการเรียนล่วงหน้า สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อเข้าศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 โครงการปรับปรุงโครงข่ายถนนภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น (โครงการเร่งด่วน) : โครงการปรับปรุงทางเข้ามหาวิทยาลัยขอนแก่น บริเวณประตู 8 (ประตูกังสดาล)
4.3 แผนจัดตั้งโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ (NPIEP)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานการเงิน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550
5.2 สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการที่เปลี่ยนสถานภาพเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
5.3 กำหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย และประชุมคณบดี ประจำปี พ.ศ.2551
5.4 หลักปฏิบัติในการดำเนินการเสนอขอโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
5.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550
5.6 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2549
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การสรรหาคณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
6.2 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ... / 2550) เรื่องหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการหาเสียงของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง หรือผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.3 กำหนดการประชุมเพื่อร่างข้อเสนอจัดตั้งศูนย์วิจัย ด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-11-16

Files

dean19_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่19,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/761.

Output Formats