การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่10

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2549
เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2549 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 รายการ “ที่นี่หมอชิต” ขออนุญาตบันทึกเทปรายการ ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.3 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ/แผนยุทธศาสตร์ประจำปี 2550
1.4 การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพภายนอก (รอบแสง) เพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
1.5 การประชาสัมพันธ์การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินรางวัล ประจำปี 2548
3.2 การวบรวมรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การตั้งชื่อหอพักนักศึกษา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 แนวทางปฏิบัติงานในช่วงระหว่างรอการเลือกตั้งและจัดตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่
5.2 คำสั่งศาลปกครองขอนแก่น กรณี มข.ใช้แผงเหล็กปิดกั้นบริเวณหลังหอพักนักศึกษาที่ 22
5.3 สรุปการขอรับทุนจากกองทุนเงินกู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)
5.4 สรุปผลการดำเนินงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
5.5 โครงการสนับสนุนค่าครองชีพนักศึกษาจากการทำงาน พ.ศ.2549
5.6 ภาพข่าวการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
5.7 สรุปกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนกรกฎาคม 2549
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ขอแก้ไขเพิ่มเติม ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 640/2548) เรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
6.2 ขอความอนุเคราะห์ในการจัดรายการ
6.3 การเผยแพร่ผลงานวิจัยของ มข.สู่วงกว้าง ผ่านรายการ “คนดีสู่สังคม” ทาง UBC ช่อง 7
6.4 การประสานความร่วมมือกับวิทายาเขตหนองคาย
6.5 การเตรียมการสำหรับการตรวจประเมินจาก สมศ.

Creator

กอลกลาง งานประชุม

Date

2549-08-09

Files

dean10_49.pdf

Citation

กอลกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/737.

Output Formats