Browse Items (5 total)

  • Tags: กิจกรรมต้อนรับน้องใหม่

มข.566.JPG
บัตรคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา2560

P702 2531.jpg
P702-709/2531- รับน้องรถไฟ ณ สถานีรถไฟขอนแก่น โดยมี รศ.นพ.สมพร โพธินาม อธิการบดี คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพี่ให้การต้อนรับ
P710-719/2531- น้องใหม่ไหว้เจ้าพ่อมอดินแดง และร่วมกิจกรรมลอดซุ้ม
P720-739/2531 -…

dean10_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2549
เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม…

dean4_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2549
เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549…

dean6_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2549
เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2