การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่4

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่4

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2549
เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549 และมติที่ยังไม่ได้การรับรอง
1.2 การให้คณะมานำเสนอผลงานต่อสภามหาวิทยาลัย
1.3 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย ณ นครเวียงจันทร์
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การปรับปรุงวิธีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2549
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอคืนสภาพนักศึกระดับปริญญาตรี
4.2 การเสนอขอปรับราคาค่าอาหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระดับประถมศึกษา
4.3 หลักเกณฑ์การพิจารณาการจัดประเภทเงินรับฝากเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 โครงการสินเชื่อเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook Computer) ของสกอ.
4.5 ขอความเห็นชอบให้นักศึกษารางวัล “ศรีกัลปพฤกษ์” เข้ารับโล่เกียรติยศในพิธีพระราชานปริญญาบัตร
4.6 ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์การจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่
4.7 ขออนุมัติกรอบพนักงานมหาวิทยาลัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
4.8 โครงการจัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.9 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรโครงการพิเศษ “หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ” คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.2 การดำเนินโครงการปฏิรูประบบการเงินเพื่อการอุดมศึกษา
5.3 ขอความร่วมมือในการรณรงค์จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
5.4 แผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอาจารย์ของฝ่ายวิชาการฯ ภายใต้งบประมาณกองทุน 40 ปี พัฒนาบุคลากร มข. ประจำปีงบประมาณ 2549
5.5 ผลการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2548
5.6 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของคณะ/หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
5.7 การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (NATION TEST) ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.8 รายงานผลการเก็บค่าธรรมเนียมและค่าอาหารของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.9 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2549
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2549 เพิ่มเติม
6.2 การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
6.3 ระเบียบ ก.พ.อ. ว่าด้วยเงินเพิ่มเติมสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข พ.ศ.2548
6.4 การกำหนดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
6.5 การรับนักเรียนระดับอนุบาล ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กอลกลาง งานประชุม

Date

2549-03-15

Files

dean4_49.pdf

Citation

กอลกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่4,” KKU Archives, accessed May 22, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/732.

Output Formats