การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่5

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่5

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2549
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 5 เมายน 2549 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การรับบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยวิธีการตรง ประจำปีการศึกษา 2549
3.2 ข่าวทางสื่อมวลชนเกี่ยวกับปัญหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับตรวจข้อสอบ O-Net และ A-NET
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือสหกรณ์ฯเพื่อหักเงินได้รายเดือน เงินบำเน็จหรือเงินบำนาญ
4.2 เครื่องหมายการค้า และเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าและบริการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 พิจารณาเสนอผู้แทนคณบดี ร่วมเป็นกรรมการในคณะกรรมการบริหารกองทุนมอดินแดง
4.4 โครงการก่อสร้างและบริหารอาคารชุดพักอาศัยบุคลากร เพื่อเป็นสวัสดิการของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.5 การพิจารณาเปิดให้บริการเขตพื้นที่บริหารการเรียนรู้ด้วยตนเอง บริเวณข้างห้องสมุด อาคารเชิดชัยฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์
4.6 การจัดสรรสัดส่วนงบประมาณในการส่งเสริมและพัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัยและร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.7 การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2549
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำแทนตำแหน่งที่ว่างลง
5.2 การจัดงานคืนสู่เหย้าพบปะสังสรรค์ศิษย์เก่า มข. ณ นครเวียงจันทร์ สปป.ลาว
5.3 ผลการดำเนินงานของสถาบันบริการสุขภาพเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด
5.4 สรุปจำนวนนิสิตนักศึกษาเข้าใหม่ ประจำปีการศึกษา 2549 ที่สามารถกู้เงินกองทุน กรอ.ได้
5.5 บันทึกสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่อง การต่อเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
5.6 การประมูลงานจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี E-AUCTION
5.7 เอกสารบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ดีเด่น ปีการศึกษา 2547
5.8 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือนมีนาคม 2549
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ร่างประกาศ ฯ เรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยตามหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
6.2 สรุปรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2547

Creator

กอลกลาง งานประชุม

Date

2549-04-20

Files

dean5_49.pdf

Citation

กอลกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่5,” KKU Archives, accessed April 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/733.

Output Formats