Browse Items (20 total)

  • Tags: ปี2549

dean_ex26Oct49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
วาระพิเศษ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณาร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย คุณสมบัติและวิธีการสรรหากรรมการประจำคณะจากคณาจารย์ประจำ…

dean18_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 18/2549
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 11/2549 เมื่อวันที่ 6…

dean16_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2549
เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 10/2549 เมื่อวันที่ 1…

dean15_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2549
เมื่อวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 14/2549 เมื่อวันที่ 11…

dean14_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2549
เมื่อวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 9/2549 เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม…

dean13_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 13/2549
เมื่อวันอังคารที่ 22 กันยายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การเลื่อนกำหนดการสอบ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 12/2549…

dean12_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2549
เมื่อวันอังคารที่ 13 กันยายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 6 กันยายน…

dean11_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2549
เมื่อวันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ผลการประเมินคุณภาพภายนอก(รอบสอง)…

dean10_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 10/2549
เมื่อวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม…

dean9_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 9/2549
เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2549 เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม…

dean8_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 8/2549
เมื่อวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 7/2549 เมื่อวันที่ 14…

dean7_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 7/2549
เมื่อวันพุธที่ 14 มิถุนายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/2549 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน…

dean5_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 5/2549
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 3/2549 เมื่อวันที่ 5 เมายน…

dean4_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 4/2549
เมื่อวันพุธที่ 15 มีนาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2549…

dean3_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2549
เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 8…

dean2_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2549
เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 18 มรกาคม…

dean1_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 20/2548 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน…

dean6_49.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2549
เมื่อวันพุธที่ 10 พฤษภาคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/2549 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2