การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่2

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2549
เมื่อวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 18 มรกาคม 2549 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 ข่าวนักวิชาการมหาวิทยาลัยขอนแก่นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริการงานของนายกรัฐมนตรี
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2549 เมื่อวันที่ 11 มรกาคม 2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ประมาณการรายรับ-รายจ่ายของสถานีวิทยุกระจายเสียง มข.FM.103 ประจำปี 2549
4.2 ร่างพระราชบัญญัติการเงินเพื่อการอุดมศึกษา พ.ศ. ...
4.3 การรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2549
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.2 การประเมินผลการดำเนินงานของสถานีวิทยุกระจายเสียง มข.FM.103 ประจำปี 2548
5.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตทันตแพทย์ขั้นปริญญาโท (สาขาทันตกรรมจัดฟัน) ภาคพิเศษ ประจำปีงบประมาณเงินรายได้ 2548
5.4 สรุปผลการดำเนินงานสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2548
5.5 รายชื่อสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5.6 มหาวิทยาลัยขอนแก่นร่วมเป็น Steering Committee of the Indonesian and Thai University Rectors
5.7 ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา
5.8 สรุปกิจกรรมต่าง ๆของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 พฤศจิกายน 2548-30 ธันวาคม 2548 และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือนธันวาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การขยายเวลาราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ปี 2549 สังกัด มข.
6.2 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
6.3 ระบบฐานข้อมูล on line เพื่อการประเมินศักยภาพของมหาวิทยาลัยไทย
6.4 คำพิพากษาศาลปกครอง กรณี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ถูกฟ้อง กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด

Creator

กอลกลาง งานประชุม

Date

2549-02-08

Files

dean2_49.pdf

Citation

กอลกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed July 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/729.

Output Formats