การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่3

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่3

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2549
เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 2/2549 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ร่างประกาศฯ เรื่อง นโยบายจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป มข.
4.2 ขอเสนอหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรมในลักษณะโครงการพิเศษ
4.3 ขอเสนอรายชื่อหลักโครงการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เพิ่มเติม)
4.4 ร่างประกาศฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดการฝึกอบรมหลังปริญญาเอก
4.5 การกำหนดจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
4.6 การจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 60 ปี ครองราชย์
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 สรุปผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2548
5.2 ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจัดทำเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
5.3 สรุปการประชุมสัมมนาผู้บริหารระดับสูงซึ่งรับผิดชอบงานด้านข้อมูลข่าวสาร หน่วยงานรัฐ และแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2549 เพิ่มเติม
6.2 การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการและการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2549
6.3 สรุปผลการตรวจสอบประเมินคุณภาพภายใน และรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2547
6.4 ภาพบันทึกเหตุการณ์ศาลปกครองตัดสินคดี ที่ประชุมครบดีเป็นผู้ถูกฟ้องร้องกรณีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
6.5 การเตรียมการเพื่อสัมมนาจัดทำแผนปฏิบัติราชการและแผนงบประมาณประจำปี 2550-2551 ในวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2549

Creator

กอลกลาง งานประชุม

Date

2549-02-15

Files

dean3_49.pdf

Citation

กอลกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่3,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/730.

Output Formats