การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่12

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 การร้องเรียนกับกองปราบปรามของ ผศ.พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี ครั้งที่ 11/2546 เมื่อพุธวันที่ 14 พฤษภาคม 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำศูนย์บริการวิชาการ
4.1.2 การเปิดสอนหลักสูตรภาคพิเศษ
4.1.3 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)
4.1.4 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาสัตวศาสตร์ ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ
4.1.5 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)
4.1.6 การขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (ประเภทปรับปรุงเล็กน้อย)
4.1.7 การขออนุมัติเปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ช่องปาก (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2546)
4.1.8 การขออนุมัติปรับปรุงขั้นตอนการขออนุมัติหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
4.1.9 การขออนุมัติปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการวิชาการของมหาวิทยาลัย
4.1.10 ประกาศหลักเกณฑ์การให้บริการสุขภาพแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น นอกโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีของศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2545
4.2.2 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ภาคสมทบ) ประจำปี 2543-2544
4.2.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตเภสัชกรภาคสมทบ
4.2.4 รายงานผลการรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง แนวโน้มและทิศทางการตรวจสอบในอนาคต
4.2.5 การขยายระยะเวลาดำเนินโครงการจัดส่งนักศึกษาชาวไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยต่าง ๆ (พ.ศ.2547-2551)
4.2.6 ข้อมูลการรับเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2546
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 โครงการปรับปรุงระบบการประกันคุณภาพและการประเมินผลมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 การจัดสรรเงินกองทุนรวม 3% งบประมาณเงินรายได้ ปี พ.ศ.2546
5.3 การสอบรายวิชา 411206 ภาษาอังกฤษสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-06-04

Files

dean12_46.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/731.

Output Formats