Browse Items (2 total)

  • Tags: สาขาสัตวศาสตร์

dean12_46.pdf
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่จะแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2546 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.2 การร้องเรียนกับกองปราบปรามของ ผศ.พิศิษฐ์ โจทย์กิ่ง
ระเบียบวาระที่…

d2544-23.pdf
1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2544 เมื่อวันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2544 และมติได้รับการรับรองแล้ว
1.2 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2544 เมื่อวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2544 …
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2