การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่1

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2549
เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2549
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 20/2548 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การกำหนดค่าน้ำหนักในแต่ละมาตรฐาน สำหรับประเมินภายนอก
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การใช้พื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อติดตั้งอุปกรณ์โทรคมนาคม
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานประจำปีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 ขอความร่วมมือในการใช้บริการที่สถานีบริการน้ำมันเชื่อเพลิงเพื่อสวัสดีการและการเติมน้ำมันของรถส่วนราชการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.3 รายงานศักยภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2549-2553
5.4 การรณรงค์ให้วันอาทิตย์เป็นครอบครัว
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 การสรรหาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
6.2 แนวทางการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ในส่วนของปี 2550-2551
6.3 แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2549
6.4 ผู้ตรวจราชการแผ่นดินรัฐสภาขอให้มหาวิทยาลัยขอนแก่นชี้แจง กรณีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.5 คำพิพากษาของศาลปกครอง กรณีการทุจริตในศูนย์คอมพิวเตอร์
6.6 มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการจัดตั้งศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ณ จังหวัดอุดรธานี
6.7 สรุปเหรียญกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 33 (ศาลายาเกมส์)

Creator

กอลกลาง งานประชุม

Date

2549-01-11

Files

dean1_49.pdf

Citation

กอลกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2549 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 19, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/728.

Output Formats