การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่10

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่10

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 9/2527 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2527
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
2.1 การแก้ไขรายวิชาที่ได้ระดับคะแนน F
2.2 คณะทำงานรวบรวมข้อมูลและเสนอร่างการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
3.1 โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์
3.2 โครงการเพิ่มพูนประสบการณ์ทางวิชาการ
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 โครงการสวัสดิการเคหะสงเคราะห์
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ
5.1 การเสนอจัดทำฉบับพิเศษ แทรกหนังสือพิมพ์เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ของ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
5.2 รายงานการนำส่งขยะเพื่อเผาที่เตาเผาขยะคณะแพทยศาสตร์
5.3 ผลการสอบในภาคปลายปีการศึกษา 2526

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2527-04-25

Files

d2527-10.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2527 ครั้งที่10,” KKU Archives, accessed April 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/727.

Output Formats