การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่16

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่16

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 16/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2548 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 15/2548 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การจัดระบบการรับงานวิจัยและบริการวิชาการ
4.2 ร่างประกาศฯ เรื่อง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.3 ร่างประกาศฯ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.4 ร่างประกาศฯ เรื่อง การรับนักศึกษาชาวต่างชาติในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.5 แนวทางการจัดสรรเงินรายได้หลักสูตรโครงการพิเศษ
4.6 การปรับบัญชีเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยและบุคลากร
ระเบียบที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการประหยัดพลังงาน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่มีลักษณะพิเศษ
6.2 รายงานผลการดำเนินงานโครงการพิเศษ หลักสูตรเภสัชสาสตรบัณฑิต ผลิตเภสัชกร ภาคสมทบ และโครงการพิเศษหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต ศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ คณะเภสัชศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-09-14

Files

dean16_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่16,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/726.

Output Formats