การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่15

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่15

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 15/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ปัญหาสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2548 เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การแจ้งรายรับจากสำนักทะเบียนและประมวลผล
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
4.2 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะศึกษาสาสตร์
4.3 การปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการคณะวิศวกรรมสาสตร์
4.4 – ร่างประกาศฯ เรื่องภาระงานขั้นต่ำสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ร่างประกาศฯ แนวทางการติดตามภาระงานทางด้านวิชาการสำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.5 ร่างประกาศฯ เรื่องกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ (เพิ่มเติม) สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
4.6 พิจารณาเสนอชื่อผู้แทนคณบดี/ผู้อำนวยการ ร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารและพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร สถาบันยุทธศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ระเบียบที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ แทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรฯ ประจำปีการศึกษา 2547
5.2 การขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2548
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 โครงการจัดตั้งสำนักวิชาศึกษาทั่วไป และ ร่างระเบียบฯ ว่าด้วย สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
6.2 รายงานผลการดำเนินงานและรายงานของผู้สอบบัญชี ปีงบประมาณ 2547 ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
6.3 ร่างงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาร พ.ศ.2549
6.4 พิจารณาเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัย
6.5 ร่างประกาศฯ เรื่องการรับนักศึกษาชาวต่างประเทศเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.6 ขออนุมัติจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-08-17

Files

dean15_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่15,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/725.

Output Formats