การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่12

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แจ้งคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ.2549
1.2 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 5/25550 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
1.3 การขอความร่วมมือร่วมกิจกรรมโครงการ พ.ศ.พอเพียง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 11/2550 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การพิจารณาความร่วมมือทางวิชาการรวมกับโรงเรียนในเครือข่ายเทพศิรินทร์
4.2 พิจารณาเสนอชื่อกรรมการประจำสำนักทะเบียนและประมวลผล (สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ)
4.3 ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการ (สำนักหอสมุดและทรัพยากรการเรียนรู้)
4.4 ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการนักเรียน นิสิต นักศึกษาพิการในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2550
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.2 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2550
5.3 การจัดสรรวงเงินให้กู้ยืมประจำปีการศึกษา 2550 สำหรับผู้เคยกู้ กรอ.
5.4 ประกาศผลการยกย่องแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตต้นแบบ
5.5 รายงานผลการดำเนินการจัดการศึกษาหลักสูตรโครงการพิเศษ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ปะจำปีการศึกษา 2549
5.6 รายงานผลการดำเนินงานและรายงานฐานะทางการเงิน
5.7 ขอความร่วมมือเผยแพร่แถลงการณ์ของเครือข่ายที่ประชุมอธิการบดี สถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย
5.8 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือน มิถุนายน 2550
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแจ้งตั้งให้บุคคลดำรงตำแหน่งและรักษาราชการตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
6.2 ร่าง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดศึกษาของประเทศไทย
6.3 ภาพยนตร์ เรื่อง “ลิขิตรักขัดใจแม่”
6.4 วันคล้ายวันเกิดของนายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น วันที่ 18 กรกฎาคม 2550

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-07-13

Files

dean12_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed July 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/724.

Output Formats