Browse Items (1 total)

  • Tags: สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ

dean12_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 12/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แจ้งคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำงบประมาณ พ.ศ.2549
1.2…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2