การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่11

Description

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะบดี คราวประชุมครั้งที่ 10/2546 เมื่อวันที่ 7 พฤษภา 2546
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอใหม่
4.1 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1.1 ร่างประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง
-การเทียบโอนรายวิชาและค่าคะแนนของรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ
-ค่าใช้จ่ายการเทียบโอนรายวิชาระดับปริญญาตรีจากการศึกษาในระบบ
4.1.2 ขออนุมัติหลักการจ่ายเงินค่าตอบแทนตำแหน่งบริหารและตำแหน่งวิชาการ
4.1.3 หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2546)
4.1.4 การเสนอชื่อผู้แทนคณะบดีเป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง ผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักดิ์
4.1.5 การแต่งตั้งคณะกรรมการการอำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
4.2.1 ตัวเลขการประมาณการเศรษฐกิจ
4.2.2 ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลัง กรณีความรับผิดชอบทางละเมิด
4.2.3 ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ของสภาผู้แทนวุฒิสภา
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ
5.1 คณะแพทยศาสตร์ ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ปี พ.ศ.2546
5.2 การจัดทำสรุปมติที่ประชุมคณะบดี
5.3 โครงการ Integrated Communities :A Society for all Ages
5.4 โครงการอบรมหลักสูตรการเป็นผู้ร่วมสำรวจภายใน HA 401
5.5 ระเบียบทบวงมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานบริการวิชาการเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางวิชาการ พ.ศ. 2533

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2546-05-14

Files

dean11_46.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม , “การประชุมคณบดีปี2546 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed June 14, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/723.

Output Formats