การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่11

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่11

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/25550 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2550 และมติที่ยังไม่ได้รับการรับรอง
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 10/2550 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่องข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 (ร่าง) ระเบียบวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ.2550 และ (ร่าง) ระเบียบฯว่าด้วย การบริหารการเงินและการพัสดุ พ.ศ.2550
4.2 (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การบริหารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. ...
4.3 (ร่าง) ความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขง
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 หนังสือขอบคุณจาก ส.ก.อ. เกี่ยวกับการพิจารณารับนักเรียนที่มีคะแนน O-NET ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
5.2 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ตอบรับเชิญ เป็นประธาน ในพิธีเปิดนิทรรศการ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
5.3 บทสรุปคดีลิฟท์โครงการก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์และโครงการก่อสร้างอาคารศรีนครินทรานุสรณ์
5.4 ซักซ้อมความเข้าใจเรื่องระยะเวลาตรวจการจ้างและการตรวจรับพัสดุ
5.5 รายงานผลการตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยี ประจำปีงบประมาณ 2549
5.6 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2549
5.7 วารสารวิจัย มข. ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 (เมษายน – มิถุนายน 2550)
5.8 สรุปกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน ประจำเดือนพฤษภาคม 2550
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางความตกลงร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับสถาบันอุดมศึกษาต่างประเทศ พ.ศ.2550
6.2 ความตกลงว่าด้วย การยอมรับปริญญาระดับอุดมศึกษา ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการไทย-จีน
6.3 ระบบงบประมาณเงินรายได้ระหว่างปีงบประมาณ
6.4 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหารและสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานของรัฐ (ฉบับที่4) พ.ศ.2550
6.5 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
6.6 ผลการไกล่เกลี่นคดีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด กรณีคดีดำที่1301/2548
6.7 เสนอรายชื่อคณะกรรมการอำนวยการวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น ประเภทผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
6.8 ขอย้ายสถานที่ดำเนินโครงการ KKU NIGHT PLAZA
6.9 ขออนุมัติตั้งงบประมาณเงินรายได้ ปี 2550 เพิ่มเติม
6.10 สรุปข้อมูลหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2550
6.11 รายงานผลการแก้ปัญหาการลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2549 ของนักศึกษาที่กู้ กรอ.
6.12 กำหนดการพิธีไหว้ครู มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2550
6.13 การเชื่อมต่อพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นกับทางหลวงชนบทที่ก่อสร้างใหม่
6.14 การสัมมนาระบบการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาผลการปฏิบัติงานของบุคคลากรมหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-06-15

Files

dean11_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่11,” KKU Archives, accessed May 25, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/722.

Output Formats