การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่14

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่14

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 14/2548
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 การงดประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2548 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2548
1.2 ผลการพิจารณางบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น
1.3 ข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับการปรับขึ้นเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
1.4 ข้อเสนอของประธานสภาคณาจารย์ เกี่ยวกับการขอให้พิจารณายุติการดำเนินการเกี่ยวกับการนำ มข. ออกนอกระบบราชการ และพิจารณาสนับสนุนการดำเนินการให้ มข. เป็นมหาวิทยาลัยอิสระที่เป็นส่วนราชการ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2548 เมื่อวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนา
3.2 ขอทบทวนมติที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 13/2548 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2548 เรื่อง ขอปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับของศูนย์หัวใจสิริกิติ์ฯ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 –ร่างประกาศฯ เรื่อง ขั้นตอนการขออนุมัติจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
- ร่างประกาศฯ เรื่อง ค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับหลักสูตรโครงการพิเศษ
- ร่างประกาศฯ เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการจัดการหลักสูตรโครงการพิเศษ
- ร่างประกาศฯ เรื่อง รายชื่อหลักสูตรโครงการพิเศษ
4.2 ร่างงบประมาณประจำปี 2549 ของสถานจัดการและอนุรักษ์พลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์
4.3 ขอหารือเกี่ยวกับ GPAX และการเก็บเงินในการรายงานตัวเข้าศึกษาใน มข. โดยวิธีรับตรง ปีการศึกษา 2549
4.4 ขออนุมัติเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาพิเศษ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารอุตสาหกรรมและวิสาหกิจ คระมนุษยศาสตร์และสังคมสาสตร์
ระเบียบที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 แนวทางการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาโท 2 ปริญญาในสถาบันอุดมศึกษาไทย
5.2 คู่มือการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
5.3 ปัญหานักศึกษาไทยที่ University of Western Sydney ประเทศออสเตรเลีย
5.4 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.5 รายงานการตรวจสอบบัญชีประจำงบประมาณเงินรายได้ พ.ศ.2547
5.6 รายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผู้สอบบัญชีโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ
5.7 หน่วยงานเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพหมู่บ้าน/ชุมชน (SML) มข.
5.8 ขอแจ้งรายการชำระเงินยืมของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ
5.9 การประชุมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
5.10 – สรุปกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม - 15 มิถุนายน 2548
- รายงานสรุปข่าวมหาวิทยาลัยขอนแก่นในหน้าหนังสือพิมพ์ วารสาร สื่อมวลชน เดือน พฤษภาคม – มิถุนายน และเดือน กรกฎาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 ขอเชิญร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเทิดพระเกียรติวันแม่

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-08-10

Files

dean14_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่14,” KKU Archives, accessed June 20, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/721.

Output Formats