Browse Items (3 total)

  • Tags: วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

dean11_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 เรื่องที่ได้นำเสนอสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 4/25550 เมื่อวันที่ …

dean3_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 3/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ…

dean1_50.pdf
รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ชี้แจงกรณีการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต…
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2