การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่1

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่1

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 1/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม
1.1 ชี้แจงกรณีการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550 โดยวิธีพิเศษ
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 18/2549 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2549
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 การขอเชิญมหาวิทยาลัยขอนแก่น สมัครเป็นสมาชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำกัด
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการและการประกันคุณภาพ
4.2 ขออนุมัติจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในลักษณะโครงการพิเศษ
4.3 ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยในการพิจารณารับนักศึกษาที่ลาออกและพิจารณารับเพิ่มเติม ในระบบรับตรง
4.4 ขอความอนุเคราะห์การจัดที่นั่งการศึกษาสำหรับนักเรียนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.5 ร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549
4.6 การปรับปรุงแก้ไขข้อตกลงกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
4.7 ขอเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสักนักวิทยาบริการ
4.8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการสภาคณาจารย์เป็นการชั่วคราว
4.9 ขออนุมัติจัดตั้งวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น และขอความเห็นชอบในร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2550
4.10 สถานที่ก่อสร้างอาคารเรียนรวมปฏิบัติการด้านวิชาพื้นฐานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.11 พิจารณาสรรหารายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานกรรมการ และกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2550
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 สรุปผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2549 ของหน่วยตรวจสอบภายใน
5.2 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.3 วารสารวิจัย มข.ปีที่11 ฉบับที่ 4
5.4 รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ”รัฐมนตรีพบภาคีพันธมิตร”
5.5 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน”วันโลกสัตว์เลี้ยง”
5.6 คำสั่งศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขดำที่544/2549 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
5.7 การมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
5.8 การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการยกเลิกมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 4
6.2 คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีที่มีการฟ้องอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนสถานะจากส่วนราชการไปเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
6.3 ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย สภาคณาจารย์ พ.ศ.2550
6.4 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานอธิการบดีและผู้อำนวยการกอง
Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-01-12

Files

dean1_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่1,” KKU Archives, accessed June 24, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/692.

Output Formats