การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่6

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่6

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 6/2548
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2548
ณ ห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 2 อาคารศูนย์วิชาการ
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม ไม่มี
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 5/2548 เมื่อวันพุธที่ 5 มีนาคม 2548
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ขอยกเลิกการคุ้มครองชั่วคราว กรณีสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น
3.2 สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขออนุมัติเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ
3.3 ขอให้พิจารณาทบทวนมติสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการลดจำนวนรับนักเรียนระดับอนุบาล กลุ่มสวัสดิการ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอให้ชะลอการเรียกเก็บค่าพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
4.2 ขออนุมัติเปิดหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ในลักษณะโครงการพิเศษ
ระเบียบที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 แจ้งผลการประเมินตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2547
5.2 เกณฑ์การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษาปีการศึกษา 2549
5.3 การดำเนินการสรรหาคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
6.1 การเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
6.2 การขยายเวลาราชการของข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา
6.3 การแต่งตั้งคระกรรมการวางหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงาน ด้านบริหารงานบุคคล
6.4 การแพร่ระบาดของไวรัสคอมพิวเตอร์ที่สำนึกงานอธิการบดี

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2548-03-23

Files

dean6_48.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2548 ครั้งที่6,” KKU Archives, accessed May 30, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/693.

Output Formats