การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่9

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่9

Description

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุม
1.1 รายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 8/2526 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2526
วาระที่ 2 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ไม่มี)
วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอความเห็นชอบในการเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต วิชาการรักษาพยาบาลเบื้องต้นและขอ
อนุมัติเปิดวิชาใหม่ทดแทนในหน่วยกิตที่เปลี่ยนแปลง
4.2 พิจารณาร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วยการติดตั้งการย้ายและการใช้
โทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2526 และพิจารณาร่างประกาศ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ) เรื่อง หลักเกณฑ์การขอติดตั้งโทรศัพท์ภายใน
มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2526-05-04

Files

d2526-9.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2526 ครั้งที่9,” KKU Archives, accessed June 18, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/694.

Output Formats