การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่2

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่2

Description

รายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 2/2550
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2550
ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 2 อาคารแก่นกัลปพฤกษ์

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งต่อที่ประชุม (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2550
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน (ไม่มี)
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยในการพิจารณารับนักศึกษาที่ลาออกและพิจารณารับเพิ่มเติม ในระบบรับตรง
4.2 ขอความอนุเคราะห์การจัดที่นั่งการศึกษาสำหรับนักเรียนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้
4.3 ร่างปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2549
4.4 พิจารณาการอุทธรณ์คำสั่งลงโทษนักศึกษาทุจริตการสอบกลางภาคต้นปีการศึกษา 2549
4.5 ขออนุมัติดำเนินการจัดการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม ในลักษณะโครงการพิเศษ
4.6 การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานอธิกาบดีและผู้อำนวยการกอง
4.7 ประมาณการรายรับรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2550 ของสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น และรายงานผลการดำเนินงานสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปี 2549
4.8 คณะศิลปกรรมศาสตร์ขออนุญาตปิดถนนเพื่อจัดโครงการถนนศิลปะ ครั้งที่ 4 (ART LANE)
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
5.1 การขออนุมัติเปิดหลักสูตร
5.2 วารสารวิจัยมข.ปีที่ 11 ฉบับที่ 4
5.3 รายงานผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ”รัฐมนตรีพบภาคีพันธมิตร”
5.4 ประชาสัมพันธ์การจัดงาน”วันโลกสัตว์เลี้ยง”
5.5 คำสั่งศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขดำที่544/2549 เรื่องคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
5.6 การมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
5.7 การเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในการยกเลิกมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532
5.8 ประชมสัมพันธ์การจัดการแข่งขันขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ ครั้งที่ 4
5.9 คำสั่งศาลปกครองสูงสุด คดีที่มีการฟ้องอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนคริรทรวิโรฒ เกี่ยวกับการเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเพื่อเปลี่ยนสถานะจากส่วนราชการไปเป็นหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการ
5.10 แจ้งข้อมูลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่มีประสบการณ์ตรงที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารจัดการตามรูปแบบมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
5.11 การเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
5.12 ชี้แจงรายละเอียดกรณีสมาชิกสหกรณ์ขอให้หาทางออกเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่ได้รับความเดือดร้อน
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
6.1 พิจารณาเสนอแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการแทนคณบดีคณะเกษตรศาสตร์
6.2 พิจารณาเสนอผู้แทนคณบดีหรือผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเป็นกรรมการบริหารสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
6.3 รายงานความคืบหน้าคดีเกี่ยวกับกรณีการดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2550 โดยวิธีพิเศษ
6.4 การปรับปรุงทางกายภาพของมหาวิทยาลัย
6.5 กิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยขอนแก่น

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2550-01-19

Files

dean2_50.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2550 ครั้งที่2,” KKU Archives, accessed May 26, 2024, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/695.

Output Formats