การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่12

Dublin Core

Title

การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่12

Description

ระเบียบวาระที่ เรื่อง
1 เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม

2 รับรองรายงานการประชุมคณบดี
ครั้งที่ 11/2541 เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2541

3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
8.30 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การแต่งตั้งศาสตราจารย์เกียรติคุณ
8.31 สรุปผลการประชุมประสานงานผู้อำนวยการศูนย์ สถาบัน สำนัก

4 เรื่องเสนอใหม่
8.32 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
8.32.1 เสนอขอความเห็นชอบในการแต่งตั้งนายสมศักดิ์ เกียรติ์สุรนนท์ ให้เป็นกรรมการส่งเสริมกิจการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพิ่มเติม
8.32.2 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลทางทันตกรรมของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ.2541
8.32.3 ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ…
8.32.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานภาระงานขั้นต่ำด้านการติดตามความก้าวหน้าทางวิชาการและพัฒนาองค์ความรู้ของผู้สอนระดับอุดมศึกษา (เอกสารเสนอในที่ประชุม)
8.32.5 ทุนการศึกษา Matching Grant ระดับปริญญาโท/เอก ประเทศฝรั่งเศส
8.32.6 การยกเว้นไม่เก็บค่าเล่าเรียนของมหาวิทยาลัยแห่งเวียนนา
8.32.7 แนวทางการดำเนินการให้มหาวิทยาลัยของรัฐปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ
8.33 เรื่องเสนอเพื่อทราบ
8.33.1 รายงานโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินคุณภาพการผลิตบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นปีการศึกษา 2539 โดย
รศ. อโนทัย ตรีวานิช
8.33.2 รายงานการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2540 ของโครงการพิเศษผลิตบัณฑิตวิทยาการคอมพิวเตอร์ ภาคสมทบ
8.33.3 รายงานผลการตรวจสอบบัญชี ประจำปี 2540 ของสถานปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชน คณะเภสัชศาสตร์

Creator

กองกลาง งานประชุม

Date

2541-06-10

Files

d2541-13.pdf

Citation

กองกลาง งานประชุม, “การประชุมคณบดีปี2541 ครั้งที่12,” KKU Archives, accessed February 4, 2023, https://archive.kku.ac.th/omeka/items/show/696.

Output Formats